2013 TSK Sözleşmeli Bayan Astsubay Başvuru Şartları

Yazan: Admin 23 Mart 2013 Cumartesi 0 yorum
Sponsorlu Bağlantılar
2013 Türk Silahlı Kuvvetleri sözleşmeli bayan astsubay başvuru şartları aşağıda yer almaktadır. Detayları aşağıdaki yazıncan inceleyebilirsiniz.

1. GENEL BİLGİLER
a. Jandarma Genel Komutanlığının Sözleşmeli Astsubay(Bayan) ihtiyacını karşılamak
amacıyla bayan personel alınacaktır.

2012 yılında önlisans ve lisans mezunu adaylardan Jandarma sınıfında (80) ve Bando
sınıfında (1) olmak üzere toplam (81) sözleşmeli bayan astsubay temin edilecektir.
Bando sınıfına sadece Üniversitelerin Devlet Konservatuarı ya da Sahne Sanatları
Fakültelerinin Viyolonsel Bölümünden mezun olan adaylar başvurabileceklerdir.
Adayların TABLO-3 ve TABLO-4’TE belirtilen önlisans/lisans programlarından mezun ya
da ön sözleşme imzalayacağı tarihe kadar mezun olabilecek durumda bulunması zorunludur.
TABLO-3 ve TABLO-4’te yer almayan önlisan/lisans programlarından mezun olan /
olacak adaylar başvuruda bulunamazlar.
c. Lisansüstü eğitimini tamamlayan adayların bitirdiği lisansüstü öğrenim alanının
TABLO-4’te olup olmadığına bakılmayacaktır. Bu durumdaki adayların lisans öğrenim alanları
TABLO-4’te bulunuyorsa başvuru yapabileceklerdir.
2. TANIMLAR
a. Sözleşme
Jandarma Genel Komutanlığı birlik, karargâh kurum ve kuruluşları ile sözleşmeli astsubay
adaylarından askeri eğitimi başarıyla tamamlayanlar arasında yapılan ve üç yıldan az, dokuz
yıldan fazla olmamak üzere hizmet yükümlülüğü getiren ve taraflarca imzalanmış olan yazılı bir
belgedir.
b. Ön Sözleşme
Jandarma Genel Komutanlığı birlik, karargâh, kurum ve kuruluşları ile sözleşmeli
astsubay adayları arasında; askeri eğitime alınmaları konusunda yapılan ve askeri eğitim dönemi
başlangıcı ile astsubaylık nasıp kararnamesinin onay tarihine kadar geçecek süreyi kapsayan
sözleşmedir.
c. Sözleşmeli Astsubay Aday Adayı
Sözleşmeli astsubay adayı olmak için başvuruda bulunmuş, ancak kendileri ile henüz ön
sözleşme yapılmamış olanlardır.
ç. Sözleşmeli Astsubay Adayı
Sözleşmeli astsubay yetiştirilmek amacıyla ön sözleşme yapılarak, askeri eğitime
alınanlardır.
d. Sözleşmeli Astsubay
Kendileri ile sözleşme yapılarak astsubay naspedilen astsb.çvş.,kd.çvş., üçvş., kd.üçvş.
rütbelerine haiz astsubaylardır.
e. Askeri Eğitim
Sözleşmeli astsubay adaylarına okul, kurum, sınıf okulu, kıt’alar veya eğitim
merkezlerinde yaptırılacak olan temel askerlik ile astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimini ifade
eder.


3. SÖZLEŞMELİ ASTSUBAYLARA SAĞLANAN HAKLAR
a. Özlük Hakları
(1) Sözleşmeli astsubayların rütbe bekleme süreleri muvazzaf astsubaylar ile aynıdır.
Sözleşmeli astsubaylara, daha önceden yapmış oldukları lisansüstü eğitim, doktora ve doçentlik ile
ilgili kıdem verilmez, sözleşmeli astsubaylar erken terfi hükümlerinden yararlanamazlar. Bununla
beraber muvazzaf astsubaylığa geçiş yapan sözleşmeli astsubaylar tüm bu haklardan muvazzaf
astsubaylar gibi istifade ederler.
(2) Sözleşmeli astsubaylar hakkında Türk Silâhlı Kuvvetleri (TSK) Astsubay Sicil
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(3) Sözleşmeli astsubayların kıt’a, karargâh ve kurumlara atanmalarında, TSK Atanma
ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(4) Sözleşmeli astsubayların ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin
sağlık işlemlerinde TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve 211 Sayılı TSK İç Hizmet Kanununun
muvazzaf astsubaylara ilişkin hükümleri uygulanır.
(5) Sözleşmeli astsubaylar, emsali muvazzaf astsubaylar ile aynı sosyal haklara sahiptir.
Yıllık izin (30 gün planlı, 15 gün mazeret), özel durumlar için mazeret izni, yurtdışı izni ve sıhhi
izinlerden muvazzaf astsubaylar gibi yararlanırlar.
b. Sosyal Haklar
(1) Puan durumuna göre askeri lojmanlardan istifade etme,
(2) Kendisi ve aile fertlerinin askeri sosyal tesislerden yararlanması,
(3) Askeri servis araçlarından istifade etme,
(4) Fakültede geçen öğrencilik süresini borçlanarak hizmetten saydırma, fiili çalışma
süresine, belli süre yıpranma payı ilave edilmesi ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu ile 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre emekli olma hakkı,
(5) Lisan kursu, yurt içi ve yurt dışında hizmet içi eğitim, yurt içi ve yurt dışı toplantılarına
iştirak ve yurt dışında inceleme, bilgi ve görgü artırma imkânıdır.
c. Mali Haklar
(1) Sözleşmeli astsubay adayları; kursa alınmalarını müteakip, ön sözleşmenin yapıldığı
adaylık süresince aylığa hak kazanırlar. Ön sözleşme dönemindeki askeri eğitim süresince iaşe ve
ibateleri devlet tarafından karşılanır. Sözleşme imzalanmasını müteakip, 926 Sayılı TSK Personel
Kanununda emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf astsubaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat,
yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan istifade ederler.
(2) Uçuş, paraşüt, denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinde görevlendirilenler
2629 Sayılı Kanun esaslarından faydalanırlar.
(3) Sosyal Güvenlik Kurumu ve Ordu Yardımlaşma Kurumu İle İlişkileri:
(a) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 5434 Sayılı
T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile ilgilendirilir ve bu Kanunların muvazzaf astsubaylara tanıdığı bütün
haklardan aynen faydalanırlar.
(b) 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Kanununa göre kurumun daimi
üyesidir ve bu kurumun imkânlarından yararlanırlar. (Borç para alma, ev kredisi kullanma, konut
edinme, emeklilikte birikmiş ikramiyeden yararlanma vb.)
(4) Sözleşmeli astsubaylardan 18’inci fiili hizmet yılını tamamlayanlardan aşağıdaki
koşulları yerine getirenler rütbe verilmeksizin bir üst dereceye yükseltilirler:
(a) Son üç yıla ait sicil notu ortalaması sicil tam notunun %60 ve daha üstünde
olmak.
(b) Bulunduğu derecede en az üç yılını ve bu derecenin üçüncü kademesinde bir
yılını tamamlamış olmak.
Bunlara müteakip yıllarda da rütbe verilmeksizin olumlu sicil aldıkları her hizmet yılı
için kademe ilerlemesi, yukarıdaki şartları taşımaları halinde ise her üç yılda bir derece ilerlemesi
yaptırılır.
ç. Görev Yerleri
Sözleşmeli astsubaylar, mezun oldukları alan/bölümlerle ilgili görevlerde istihdam
edilmeyerek (bando sınıfı hariç), temin edildikleri jandarma sınıfının gerektirdiği görevleri yerine
getirecek şekilde görevlendirilirler. Atamalarında muvazzaf astsubaylar gibi “TSK Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliği” esasları uygulanır.
4. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR
a. Genel Koşullar:
(1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ve BAYAN olmak,
(2) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
(3) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af
kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa dahi;
(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk
Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap,
iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere
yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri
tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık,
ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,
(b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret,
mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
(c) 22.05.1930 tarihi ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci maddesinde
belirtilen suçlardan birisinden, mahkûm olmamak,
(4) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,
(5) Daha önceden çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından ahlâk veya disipline aykırı
bir nedenle çıkarılmamış olmak,
(6) Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak, siyasi parti organları veya bağlı
kuruluşlarında görev yapmamış olmak,
(7) İçişleri Bakanlığını sorumluluk ve yükümlülük altına sokacak herhangi bir kamu veya
özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ile tazminat borcu olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı
nedeniyle ileride sınıf değişikliği isteğinde bulunmayacağını taahhüt etmek,
(8) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde istihdam edilenler ile halen görev yapmakta olanların bu
görevlerinde aldıkları sicil, sicil tam notunun %85 veya daha üstünde olmak, halen görevde iken
müracaat edenlerin ayrıca, sıralı üstlerinden sözleşmeli astsubay olmaya layık olduklarına dair
olumlu nitelik belgesi düzenlenmek,
(9) Yapılacak olan sınavlarda başarılı olmak,
(10) Yabancı uyruklu kişilerle evli olanlar bu durumlarını belirten dilekçelerini, evlilik
belgesi fotokopileri ile birlikte başvuru tarihleri arasında “Jandarma Okullar Komutanlığı İnsan
Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi, Sözleşmeli Subay / Astsubay Kısmı 06835
Beytepe / ANKARA” adresine iadeli taahhütlü olarak göndereceklerdir.
Bu durumdaki adayların başvurularının değerlendirilmesi (kabul ve reddedilmesi)
Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılacaktır.
b. Öğrenim Durumu İle İlgili Koşullar:
(1) Sözleşmeli astsubaylığa müracaat edebilmek için TABLO-3’te belirtilen en az 4 yıl
süreli lisans programlarından veya TABLO-4’te belirtilen önlisans programlarından mezun olmak
veya en geç ön sözleşmeye davet edilip imzalayacağı muhtemelen Şubat 2013 tarihine kadar
mezun olabilecek durumda olmak.
Lise ve dengi okul mezunu adayların sözleşmeli bayan astsubaylığa
başvuruları kabul edilmez.
(2) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden, diplomalarının denkliği Yüksek Öğretim
Kurulu (YÖK)’nca onaylanmış olmak,
(3) Okul idarelerince disiplin ve ahlâk yönünden cezalandırılmamış olmak ve menfi
nitelikleri bulunmamak,
(4) Türk Silâhlı Kuvvetlerinden, askerî ve sivil okullardan herhangi bir sebeple
çıkarılmamış olmak.
c. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı İle İlgili Koşullar:
(1) Başvuru tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre dört yıldan daha az
süreli yüksek öğrenimi bitirenler / bitirebilecek durumda olanlar için 24 yaşından büyük olmamak,
(Bir üst yaştan gün almamış olan, 13 Şubat 1988 ve daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.)
Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim bitirenler / bitirebilecek durumda olanlar için
26 yaşından büyük olmamak. (Bir üst yaştan gün almamış olan, 13 Şubat 1986 ve daha sonra
doğanlar başvurabileceklerdir.)
(2) Düzeltilmiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağlamayan ancak,
düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağladığı halde, internet ortamında
başvuru yapamayan adaylar; J.Okll.K.lığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezinin
0 312 464 51 08 numaralı telefonunu mesai saatleri içinde aramaları halinde, bu adayların
durumları incelenecek ve giriş koşullarını taşıyanlar başvuru için bilgilendirileceklerdir. (Başvuru
tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre giriş koşulunu taşımadığı halde, internet
ortamında başvuru yapan ve sistem tarafından başvurusu kabul edilen adayların bütün işlemleri
iptal edilecektir.)
(3) Herhangi bir hastalığa bağlı olmama koşuluyla, en az 164 cm. boyunda olmak ve
TABLO-6’da belirtilen boy-kilo değerleri arasında olmak. Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise
spor şortu / eşofman ile ölçülür.
ç. Sağlık İle İlgili Koşullar:
(1) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler esas olmak üzere; genel
vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısı düzgün olmak. Frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek
bozukluğu, çıban ve yanık izleri, vücudunda dövme, konuşmasında pelteklik, tutukluk, kekemelik,
ayaklarında düztabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü, sürekli ilaç kullanmayı gerektiren
herhangi bir rahatsızlığı vb. diğer sağlık kusurları bulunmamak.
(2) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen sözleşmeli astsubay adayları ile ilgili
gerekli sağlık kriterlerini taşımak ve sevk edileceği tam teşekküllü asker hastanesinden, kazanmış
olduğu sınıf ile ilgili “..................sınıfında sözleşmeli astsubay olur” kararlı sağlık kurulu raporu
almak.
d. Diğer Koşullar:
TSK’da sivil memur veya işçi olarak görevli olanlardan, sözleşmeli astsubaylığa müracaat
edenler için sıralı sicil amirlerinden “sözleşmeli astsubay olur” kararlı nitelik belgesi almış olmak
(TABLO-7). Aday olarak seçilenlerden kıt’a veya kurumda üç ay görev yapmamış olanların nitelik
belgeleri üç ayı doldurmalarını müteakip tanzim edilerek gönderilecek, bu durumda adaylara
konuyu açıklayıcı belge verilecek ve aday mülâkata gelirken getirecektir.
5. BAŞVURULARIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ
Başvuruların başlaması : 13 Şubat 2012
Başvuruların sona ermesi : 12 Mart 2012
6. BAŞVURMA İŞLEMİNİN YAPILMASI
a. Adaylar 13 Şubat – 12 Mart 2012 tarihleri arasında www.jandarma.tsk.tr internet
adresinden Personel/Öğrenci Alımı sayfasına girerek başvuru işlemleri sayfasına
ulaşabileceklerdir.Beyana dayalı olarak yapılan ve sistem tarafından kabul edilen başvurular geçici
olarak kabul edilecektir. Adayların internetten başvuru yaparken dikkat etmesi gereken hususlar
başvurular başladığında Sözleşmeli Astsubay(Bayan) duyuruları bölümünde “Başvuruların
internetten nasıl yapılacağı” başlığı altında yayımlanacaktır.
b. Başvurular için herhangi bir kılavuz, form vb. doküman dağıtımı yapılmayacaktır.
Başvurular www.jandarma.tsk.tr internet adresinden internet ortamında yapılacaktır. İnternet
ortamı dışında dilekçe vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği gibi bu dilekçelere
de cevap verilmeyecektir.
c. Halen TSK’da (bayan sivil memur veya işçi olarak) görevli olanlar, gerekli giriş koşullarını
taşıyan istekli adaylar da başvurularını www.jandarma.tsk.tr internet adresinden yapacaklardır.
Bu adaylar seçme sınavlarının ikinci aşaması olan Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet
Değerlendirme Testinde başarılı olmaları durumunda, örneği TABLO-7’de bulunan Nitelik
Belgesini görev yaptıkları kıt’a komutanlıklarındaki sicil amirlerine talepte bulunarak, doldurmaları
sağlanacak ve hazırlanan belgeyi kapalı mühürlü zarf içerisinde mülâkat sınavına gelirken
kendileri elden getireceklerdir.
7. BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
Sözleşmeli astsubay başvuru ve giriş koşullarını taşımadığı halde, bilerek yanlış ve farklı
bilgiler vererek seçme sınavlarına katılanlar veya giriş şartlarını taşımadığı sonradan tespit
edilenler, bütün aşamalarda başarılı olsalar dahi, kabul işlemleri durdurularak, iptal edilecektir.
8. BAŞVURU SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI
a. İnternet ortamında yapılan başvuru sonrasında, başvurusu kabul edilen adaylar,
başvurularının kabul edildiğine dair Başvuru Sonuç Sorgulama sayfasının çıktısını alabileceklerdir.
Hiç bir adaya, başvurusunun kabul edildiğine dair posta yoluyla yazılı herhangi bir belge
gönderilmeyecektir.
b. Başvurusu kabul edilerek aday kaydı yapılanların, isimleri ile sınav tarihleri ve sınav
yerlerine ilişkin bilgiler, 20 Nisan 2012 tarihine kadar www.jandarma.tsk.tr internet adresinde
yayımlanacak, ayrıca bir yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
9. UYGULANACAK SINAVLAR
Sınavlar üç aşamalı olarak uygulanacaktır. Birinci aşama Yazılı Sınavı, İkinci aşama Ön
Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerini, Üçüncü aşama ise Mülâkat Sınavını
kapsamaktadır.
a. Yazılı Sınav:
(1) Yazılı sınav 13 Mayıs 2012 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav merkezi, saati
ve sınav ile ilgili diğer açıklayıcı bilgiler 20 Nisan 2012 tarihine kadar sadece www.jandarma.tsk.tr
internet adresinde yayımlanacak, adaylara ayrıca bir yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
(2) Aday başvuru sayısına bağlı olarak, J.Gn.K.lığı gerek gördüğünde Ankara dışında
ayrıca başka merkezlerde de yazılı sınav yapabilecektir.
(3) Yazılı sınavda sözleşmeli astsubay adaylarına, aşağıda belirtilen konulardan ve
toplam 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan Genel Kültür Testi uygulanacaktır.
(a) Türkçe ve Sözel Yetenek (Üniversite ÖSS/YGS Soruları)
(b) Matematik ve Sayısal Yetenek (Üniversite ÖSS/YGS Soruları)
(c) İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
1.Türk Devlet Hayatı, 2.Fikir Hayatı 3.Ekonomik Hayatı 4.İlke ve İnkılâplar
(ç) T.C. Anayasası
(d) Tarih
(e) Milli Coğrafya
(f) Güncel Olaylar(Yıl içerisinde meydana gelen siyasi, sosyal,ekonomik
gelişmeler)
(g) Dünya Siyasi Tarihi
(ğ) Türkiye Siyasi Tarihi
(h) Osmanlı Siyasi Tarihi
(4) Yazılı sınav sonuçları 22 Mayıs 2012 tarihine kadar www.jandarma.tsk.tr internet
adresinde ilân edilecektir.
(5) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar ikinci aşama sınavlarına çağrılacak, başarısız
olan adaylar ikinci aşama sınavlarına alınmayacaktır.
b. Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testleri:
Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testleri (FKDT) 27 Mayıs 2012
tarihinde Jandarma Okullar Komutanlığı Beytepe / ANKARA adresinde yapılacaktır. Yazılı sınavda
başarılı olan adayların hangi komisyonda ve saatte sınava gireceği vb. diğer açıklayıcı bilgiler,
yazılı sınav sonuçlarıyla birlikte www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
(1) Ön Sağlık Muayenesi;
(a) Yazılı sınavda başarılı olarak, Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet
Değerlendirme Testlerine davet edilen adayların, söz konusu testlere başlamadan önce giriş
koşullarında belirtilen boy ve kilo koşullarını taşıyıp taşımadıkları tespit edilecek. Boy-kilo
koşullarını taşımayan adaylar, başarısız sayılacak ve fiziki kabiliyet değerlendirme testlerine
alınmayacaktır.
(b) Ön sağlık muayenesinde adayların, giriş koşullarında belirtildiği şekilde; genel
vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısının düzgün olması, frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda
çiçek bozukluğu, çıban, yara ve yanık izleri, vücudunda dövme, dilinde pelteklik, tutukluk,
kekemelik ayağında düztabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. sağlık kusurlarının
bulunmaması yönünden muayeneye tabi tutulacaklardır.
(2) Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testleri;
(a) Yazılı sınavda başarılı olan adayların Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet
Değerlendirme Testlerine gelirken getirecekleri belge ve malzemeler:
(I) Sınav giriş belgesi, www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak
olan yazılı sınav sonuçlarına ait internet sayfası çıktısı
(II) Fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numarası işlenmiş nüfus cüzdanının aslı,
(III) Siyah tükenmez kalem, siyah kurşun kalem, silgi ve kalem açacağı,
(IV) Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testi için eşofman / spor şortu ve spor
ayakkabısı.
(b) Adaylara uygulanacak Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testi konuları ve baraj
değerleri aşağıda belirtilmiştir. Belirtilen FKDT barajlarını geçen adaylar mülâkata katılmaya hak
kazanırlar. Jandarma sınıfı için Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerinde adaylara aşağıdaki baraj
değerlerinin üzerinde başarı gösterenlere ilave puanlar verilecektir. Jandarma sınıfı ile ilgili FKDT
puan tablosu, www.jandarma.tsk.tr Sözleşmeli Astsubay(Bayan) duyuruları bölümünde
yayımlanmıştır.
FİZİKİ KABİLİYET DEĞERLENDİRME TESTİ BARAJLARI
YAŞ GRUBU ŞINAV
(Bayan)
MEKİK
(Bayan)
3000 M.KOŞU
(Bayan)
1’İNCİ GRUP 17-25 YAŞ 5 5 23 dk.
2’NCİ GRUP 26 YAŞ 4 4 24 dk
(c) Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerinin yapılacağı günde sağlık durumu
itibariyle testlere katılamayacak durumda ameliyatlı, hamile, burkulma, kırık vb. bulunan adaylar
sınavlara kabul edilmeyecek ve kendilerine ayrı bir sınav tarihi tahsis edilmeyecektir.
(ç) Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerine katılacak adaylar testlerin
uygulanmasına yönelik herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş
sayılacaklardır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda
sorumluluk adaylara ait olacaktır.
c. Mülâkat Sınavı ve Mülâkata Gelirken Getirilecek Belgeler;
(1) Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerinde başarılı olan
adaylar, 28 Mayıs-01 Haziran 2012 tarihleri arasında Korgeneral Naci TINAZ Jandarma Kışlası
Anıttepe - Ankara adresinde yapılacak olan mülâkat sınavına alınacaklardır. Her aday için tek bir
gün planlanacaktır. Adayların hangi tarihte mülâkata gireceği sınavın Ön Sağlık Muayene ve FKDT
aşamasında adaylara tebliğ edilecektir.
(2) Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerinde başarılı olan
adayların, mülâkat sınavına gelirken yarım kapak karton dosya içinde (cepli föy, plastik dosya
vb. içine kesinlikle konulmayacak), şekilde aşağıdaki sıraya göre takarak getirecekleri belgeler;
(a) Fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numarası işlenmiş nüfus cüzdanı aslı (yanında
bulunduracaktır.)
(b) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde sivil memur ve işçi olarak görev yapmakta olanlar
için amirleri tarafından tanzim edilmiş ve ağzı kapatılmış kapalı zarf içinde bir adet nitelik belgesi.
(Örneği TABLO-7’dedir)
(c) Vesikalık 6 adet renkli fotoğraf. Belgelere yapıştırılanlar dışında
4,5 cm. x 6 cm. ebadında olacak ve bir zarf içine konularak zarf ağzı üste gelecek şekilde dosyaya
takılacak, fotoğrafların arkasında adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numarası yazılı olacaktır.
(ç) Varsa, son iki yıl içinde girilmiş Kamu Personel Dil Sınavı (KPDS) (en az 70
puan) ve TOEFL (en az TOEFL-IBT için 84, TOEFL-CBT için 221 TOEFL-PBT için 561) sınavı
sonuç belgesi asılları veya noter onaylı sureti.
(d) Varsa, lisansüstü eğitimini tamamladığına ilişkin belge asılları veya noter onaylı
sureti.
Lisans mezunu adaylardan lisansüstü eğitimine devam eden adayların 25 Mayıs
2012 tarihine kadar mezun olmaları gerekmektedir.
(e) Mezun olduğu / olacağı önlisans / lisans programına ait diploma veya
mezuniyet belgesinin / öğrenim durum belgesinin aslı veya noter / fakülte dekanlığı / okul
müdürlüğünce onaylı birer örneği. Yıpranma ihtimaline karşı aslını getirmek yerine, onaylı
örneklerinin getirilmesi tercih edilebilir. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler diplomalarının
denkliğinin Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onayladığına ilişkin denklik belgesi ekleyeceklerdir.
(f) İlköğretim / ortaokul ve lise diplomaları ya da bu okullardan alınacak öğrenim
durum belgelerinin aslı veya noter / okul müdürlüklerince onaylı birer örneği,
(g) Dört adet Nüfus cüzdanı fotokopisi,
(ğ) Birer adet fotoğraflı anne, baba (vefat edenler hariç, bu durumda Vukuatlı
Nüfus Kayıt Örneği eklenecektir) ve evli ise eşine ait nüfus cüzdan fotokopisi,
(h) Dört adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Formu Bu belge örneği yazılı sınav
sonuçlarının açıklanmasından sonra www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
Adaylar bu belgeyi bilgisayar ile talimatına göre doldurarak aday tarafından imzalanmış olarak
getirilecektir. Belgede hiçbir satır veya hane boş bırakılmayacak, adı-soyadı, okulu, caddesi, sokak
numarası vb. isimlerinde kısaltma yapılmayacaktır. Çizelgenin orijinal ölçülerinde değişiklik
yapılmayacaktır.
(ı) Siyah tükenmez kalem, siyah kurşun kalem, silgi ve kalem açacağı.
(3) Mülâkat esnasında yapılacak olan görüşmede; adayın konuşma yeteneği, ses tonu,
heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar
gözlenerek elde edilen bilgiler Mülâkat Komisyonunca değerlendirilecektir.
(4) Mülâkat değerlendirmesi 50 tam not üzerinden yapılacak, 40 ve daha yukarı puan
alanlar başarılı kabul edilecektir. Yetersiz bulunan adaylar sağlık kurulu raporu için sevk
edilmeyecektir.
10. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Mülâkat sonuçları 02 Temmuz 2012 tarihine kadar www.jandarma.tsk.tr internet adresinde
yayımlanacaktır. Başarılı ilan edilen asıl ve yedek adayların sınav sonuçları ayrıca adreslerine
yazılı olarak bildirilecektir.
11. SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ
Başarılı ilan edilen asıl ve yedek adaylar; J.Gn.K.lığı Personel Başkanlığınca 2012 yılı
Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde kazanmış olduğu sınıf ile ilgili “ …………… sınıfında
sözleşmeli astsubay olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak üzere, tam teşekküllü Asker
Hastanesine sevk edileceklerdir
12. GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ
Sınavların tüm aşamalarında başarılı olarak asıl ve yedek sırada ilan edilen adaylar hakkında
2012 yılı Ağustos – Aralık ayları arasında ilgili mevzuat esaslarına göre güvenlik soruşturmaları
yaptırılacaktır.
13. ÖN SÖZLEŞME YAPILMASI İŞLEMLERİ
a. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan ve “ …………. sınıfında sözleşmeli astsubay
olur” kararlı sağlık raporu alan asıl adaylara, eğitim-öğretim döneminin başlangıcından önce ön
sözleşme yapılmak üzere adayların adreslerine davet yazısı muhtemelen Şubat 2013 tarihinde
gönderilecektir.
b. Asıl adaylardan kontenjanın tamamlanamaması durumunda, yedek adaylar başarı
sırasına göre ön sözleşme yapılmak üzere davet edilecektir.
c. Tüm seçme sınav aşamalarında başarılı olsa dahi, ön sözleşmeye davet edilip,
sözleşmeyi imzalayacağı tarihe kadar(muhtemelen Şubat 2013) okudukları fakülte/yüksek
okuldan mezun olmayan veya diplomasında yazılı önlisans / lisans program adı, başvuru
kılavuzunun TABLO-3 veya TABLO-4’ünde belirtilen programlarla birebir aynı olmayan, herhangi
bir giriş koşulunu taşımadığı tespit edilen veya eksik belge getiren adayların işlemleri adaylık
süresince iptal edilecek ve kendileri ile ön sözleşme imzalanmayacaktır.
14. SÖZLEŞME SÜRELERİ
a. Sözleşmeli olarak alınacak personel ile ilk sözleşmeler üç yıl süreli olarak yapılır.
Müteakip sözleşmelerin ise rütbe bekleme süreleri ile uyumlu olacak şekilde yapılmasına özen
gösterilir.
b. Sözleşme süreleri azami ve asgari sınırlar içerisinde kalmak koşulu ile J.Gn.K.lığınca
konulacak prensipler doğrultusunda, ihtiyaçlara göre J.Gn.K.lığı Personel Başkanlığı tarafından
belirlenir.
15. SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ADAYLARININ KATILACAĞI EĞİTİMLER
VE ATANMA İŞLEMLERİ
a. Sözleşmeli astsubay adayları muhtemelen Nisan-Ağustos 2013 tarihleri arasında
Jandarma Okullar Komutanlığında “Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma
Eğitimi” (ATASAK)’ne alınacaktır. Askeri eğitimi başarı ile tamamlayan sözleşmeli astsubay
adayları ile ilk üç yıllık sözleşme imzalanacak, 30 Ağustos 2013 tarihi itibariyle Astsubay Çavuş
olarak naspedilecekler. Eğitimde başarılı olamayan adaylarla sözleşme yapılmayacak ve işlemleri
iptal edilecektir.
b. Eğitimi başarı ile bitirerek 30 Ağustos 2013 tarihinde Astsubay Çavuş naspedilen ve
kendileri ile sözleşme yapılan astsubaylardan; Jandarma sınıfında olanlar Jandarma Okullar
Komutanlığı emrine, bando sınıfında olan ise J.Bando Komutanlığı emrine atanmayı müteakip,
Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenecek kurs süresi içerisinde Mesleki Oryantasyon
Eğitimine tabi tutulacaktır. Bu eğitimi başarı ile tamamlayanlar kıt’a komutanlıkları emrine
atandırılacaklardır.
16. SÖZLEŞMENİN FESHİ
a. Sözleşmeli astsubay adaylarının ön sözleşmeleri aşağıdaki nedenlerle sürenin
bitiminden önce feshedilebilir.
(1) Askeri eğitim esnasında, yetkili kurullarca başarısız veya disiplinsiz olduğuna karar
verilmek.
(2) Yetkili sağlık kurullarınca askeri eğitime ve/veya göreve devam edemez kararı
verilmiş olmak.
(3) Sözleşmeli astsubay adayı olma şartlarının herhangi birini taşımadığı sonradan
anlaşılmak veya sözleşme süresi içinde bu şartlardan herhangi birini kaybetmek.
(4) Askeri eğitimin üçte birine çeşitli nedenlerle katılmamak.
b. Sözleşmeli astsubayların sözleşmeleri aşağıdaki nedenlerle, sözleşmesinin bitiminden
önce fesih edilebilir.
(1) Türk Silâhlı Kuvvetleri Sınıf Okulları / Eğitim Merkezi Komutanlıkları Yönetmeliğinin
ilgili hükümleri gereğince, sınıf okullarındaki eğitim ve öğretimde başarısız olmak,
(2) Disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev
yapamayacağı, sıralı sicil üstlerinin düzenleyeceği sicil ve kanaat raporu ile anlaşılmak,
(3) Yetersizlik nedeniyle kendisinden istifade edilemeyeceği, sıralı sicil üstlerinin
düzenleyeceği sicil belgesi ile anlaşılmak,
(4) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af
kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa dahi;
(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk
Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet,
irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan
yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş,
gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık,
ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,
(b) Firar, âmir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret,
mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c) 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci
maddesinde belirtilen suçlardan birisinden, mahkûm olmak.
(5) Taksirli suçlar hariç olmak üzere adli veya askeri mahkemeler tarafından bir ay ve
daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmak.
(6) Disiplin mahkemelerince verilen bir mahkûmiyet hükmü üzerine, son olarak verilen
oda veya göz hapsi cezası da dahil olmak üzere, kararın kesinleştiği tarihten itibaren geriye doğru
son bir yıl içinde, toplam otuz gün ve daha fazla oda veya göz hapsi cezasına mahkûm olmak.
(7) Yasadışı faaliyetlerde bulunmak, tutum ve davranışlarıyla bu görüşleri benimsediği
tespit edilmek.
(8) Sözleşmeli astsubay olmak için gerekli nitelik ve şartlardan herhangi birini
taşımadığı sonradan anlaşılmak veya sözleşme süresi içinde bu niteliklerinden herhangi birini
kaybetmek.
(9) Yabancı uyruklu kişilerle yapılan evliliklerde, evlilikleri ilgili mevzuatta belirtilen
esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmemek ve çeşitli nedenlerle Türk
vatandaşlığını kaybetmek veya Türk vatandaşlığından çıkarılmak.
(10) Yetkili sağlık kurullarınca verilen kararlara göre sözleşmeli astsubay olarak göreve
devamı mümkün olmamak.
(11) İstihdam edildikleri sınıflarda görev yapamayacaklarına dair yetkili sağlık
kurullarınca karar verilenlerden, idarece başka bir sınıfta istihdamına gerek duyulmamak.
(12) Sözleşmenin yapılmasını müteakip; barışta ve savaşta, görevini icra ederken veya
görevi dolayısıyla bir saldırıya, kazaya uğrayan ya da bir meslek hastalığına yakalananlar hariç
olmak üzere, bir sözleşme yılı içinde, tedavi kurumlarında yatarak tedavi olma süreleri ile aylıklı
doğum izni hariç olmak kaydıyla, alınan hava değişimi, istirahat ve benzeri sıhhi izin süresi toplamı
doksan günü geçmek.
17. GÖREVDE BAŞARISIZ OLMA VE KENDİLERİNDEN İSTİFADE
EDİLEMEME HALLERİ İLE BUNLARA YAPILACAK İŞLEMLER
Görevde başarısız olanlar ile kendilerinden istifade edilemeyeceği sıralı sicil üstlerinin
düzenleyeceği sicil belgesiyle anlaşılan sözleşmeli astsubayların, barışta sözleşme sürelerine
bakılmaksızın TSK’dan ilişikleri kesilir.
18. MUVAZZAF ASTSUBAYLIĞA GEÇME
Muvazzaf astsubaylığa geçme şartları;
a. 4-12’nci fiili hizmet yılları içinde olmak.
b. Muvazzaf astsubaylığa geçmek isteğini belirten dilekçe ile ilk âmirine başvurmak.
c. Başvurduğu yıla kadar almış olduğu sicil notlarının ortalaması, sicil tam notunun %90
veya daha fazlası olmak.
ç. Muvazzaf astsubaylığa geçmesinin uygun olduğu sıralı sicil amirlerince düzenlenecek
nitelik belgesi ile belirlenmiş olmak.
d. J.Gn.K.lığınca yapılacak sınavda başarılı olmak ve belirlenen kontenjana girmek.
Bu şekilde muvazzaf astsubaylığa geçirilenler, astsubay naspedildikleri tarihten başlamak
üzere onbeş yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler.
19. TEMİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
a. Başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak olan, Yazılı Sınav, Ön Sağlık Muayene ve
Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testleri ile Mülâkat sınavlarına ait tarihler aşağıya çıkarılmıştır.
Jandarma Genel Komutanlığı; gerekli gördüğünde, sınav tarihlerinde ve temin faaliyetleri ile ilgili
diğer hususlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sınav faaliyet takviminde ve diğer hususlarda
değişiklik yapıldığında, konu ile ilgili duyurular www.jandarma.tsk.tr internet adresinde
yayımlanacaktır.
Başvuruların başlaması : 13 Şubat 2012
Başvuruların sona ermesi : 12 Mart 2012
Yazılı sınav : 13 Mayıs 2012
Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet
Değerlendirme Testi (FKDT) : 27 Mayıs 2012
Mülâkat Sınavı : 28 Mayıs-01 Haziran 2012
Sağlık raporu alma süreci : Temmuz-Ağustos 2012
Güvenlik soruşturması süreci : Ağustos - Aralık 2012
Ön sözleşme imzalanacağı tarih : Şubat 2013 (Muhtemel)
b. Kılavuzun tamamını okumadan, internet ortamında başvuru yapılmamalıdır. Başvuru
esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan doğacak olumsuz sonuçlardan
aday sorumludur.
c. Adayların; sözleşmeli astsubay başvuru faaliyetleri danışma adresi ve telefon numarası:
Jandarma Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi
Sözleşmeli Subay / Astsubay Kısmı 06835 Beytepe / ANKARA’dır.
Tel.:0 312 464 51 08 (Mesai saatleri içinde) (08.00 - 17.30 arası)
20. JANDARMA EĞİTİM / JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞINA
ULAŞIM
a. Ulus (Hacı Bayram Cami-ANKARA) : Bu bölgeden, Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile
gelinebilir. Minibüslerin güzergâhı; Dışkapı, Etlik kavşağı, İskitler, Ankara Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ,
Konya Yolu, Or-An Kavşağı, İncek Bulvarıdır.
b. Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Fevziye, Tulumtaş, Taşpınar istikametlerine giden EGO
otobüsleri ile ulaşılabilir. Sağlık raporu işlemleri için Beytepe Asker Hastanesine geleceklerin, 191 numaralı
otobüse binmeleri gerekmektedir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimi: Adı/URL ya da Anonim seçerek yorum yapabilirsiniz.
Yorumlarınız denetlendikten sonra yayınlanacaktır.