Günümüzde Türkiye’nin Jeopolitik Konumu

Yazan: Admin 10 Mayıs 2013 Cuma 0 yorum
Sponsorlu Bağlantılar
Günümüzde Türkiye, dünyanın en önemli petrol rezervlerine sahip olan Orta Doðu ve Hazar Havzası ile önemli deniz ulaştırma yollarının kavşağında bulunan Akdeniz Havzası içinde yer alır. Ayrıca tarihte her zaman önemini sürdürmüþ olan Karadeniz Havzasý ve Boðazlar, SSCB ve Yugoslavya’nýn dağılması sonucu yapısal deðiþikliðe uðrayan Balkanlar, etnik çatýþmalar yanýnda zengin doðal kaynaklara sahip Kafkasya ve Orta Asya’nın oluþturduðu coğrafyanın merkezinde bulunmaktadır. Aynı zamanda;


  • Kafkasya ve Orta Asya petrolünün ve doðal gazýnýn batýya ulaþtýrýlmasý için belirlenen güzergâhlardan en önemlisi üzerinde bulunmaktadýr.
  • Türkiye BM ve NATO’nun barýþý koruma, bölgesel güvenlik ve istikrara yönelik giriþimlerine katýlýmlarý ve bazýlarýnda oynadýðý öncü rol ile Avrupa güvenlik mimarisi üzerinde aðýrlýða sahiptir.
  • 20. yüzyýlýn sonlarýnda dünyadaki köklü ve hýzlý deðiþiklikler Türkiye’yi NATO’nun bir kanat ülkesi
  • konumundan çýkarmýþ Avrasya kuþaðýnda merkezî bir duruma getirmiþtir.
  • Türkiye bulunduðu bölgede güçlü bir orduya sahiptir

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimi: Adı/URL ya da Anonim seçerek yorum yapabilirsiniz.
Yorumlarınız denetlendikten sonra yayınlanacaktır.