Turizm neden önemlidir ? Turizmin Önemi

Yazan: Admin 10 Mayıs 2013 Cuma 0 yorum
Sponsorlu Bağlantılar
Turizm neden önemlidir? Turizmin önemi

Dünyada binlerde, milyonlarca kişi her yıl turistik amaç olarak seyahat etmektedir. Bu seyahatler sonucu ülkeler döviz geliri elde etmekte bu da ülkelerin kalkınmasını olumlu yönde etkilemektedir. Ülkemizin d›fl ticaret açığın gidermede de turizm önemli bir rol oynamaktad›r. Turizm ayr›ca ülkelerarası ticareti düzenleyici bir etkendir.

     Turizm geliflmenin önemli bir faktörüdür. Turistlerin yapt›¤› harcamalar bu mal ve
hizmetleri sa¤layanlara gelir kayna¤› yaratmaktad›r. Turizm olay›na kat›lan insanlar›n
sayısı artt›kça mal ve hizmet üretimi de artacakt›r. Turizm faaliyetleri gelifltikçe yeni çal›flma alanlar›n›n da oluflmas›n› sa¤lar.

Önceleri turistler sadece deniz, kum, günefl (yaz turizmi) için gelirken zamanla k›fl turizmi, kültürel turizm, spor turizmi ve kongre turizmi gibi amaçlarla da turizm eylemine kat›lmaya bafllam›fllard›r. Bu da ülkelerin turizm gelirlerinin her geçen yıl art›fl göstermesine yol açmaktadır. Turizme yap›lan yat›r›mlar›n ülkeye tekrar girdi olarak dönmesi bu sektöre olan ilgiyi her geçen gün art›rmaktad›r. Ayr›ca turizm sayesinde ülkeler kendi kültürlerini dünyaya daha iyi tanıtma fırsat› bulurken farklı kültürdeki insanları birbirine yaklafltırarak toplumsal barıfla katkıda bulunmaktadır.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimi: Adı/URL ya da Anonim seçerek yorum yapabilirsiniz.
Yorumlarınız denetlendikten sonra yayınlanacaktır.