Türk isminin kökeni ve anlamı nedir ?

Yazan: Admin 10 Mayıs 2013 Cuma 0 yorum
Sponsorlu Bağlantılar
Türk milletinin 4000 yılı aşkın bir tarihi geçmişe sahip olması, Türk isminin nereden ve ne anlama geldiği, tarih ve dil araştırmacılarının en eski kaynaklarda araştırmalarr yapmaya yöneltmiştir. Bu amaçla Heredot tarihinden başlayarak Tevrat, Çin, Hint, iran (Pers) kaynakları ve Ön Asya çivi yazılı metinler incelenmiştir.

Ancak, bu kaynaklara dayanılarak yapılan çeşitli görüşler, günümüzde geçerliliğini kaybetmiştir. Bununla birlikte Türk milletinin ad›n›n ne anlama geldi¤i konusunda pek çok görüş ileri sürülmüştür ki, bunlardan bazıları şunlardır;


 • Kaşgarlı Mahmut’a göre, Türk kelimesi olgunluk çağı anlamına gelir.
 • A. Wambery’e göre Türkçede türemek anlamına gelen Türeçen ve Törü den doğmuş
 • ve yaratılmış mahlûk anlamındadır.

 • Rus tarihçi W. Barthold’a göre ise Orhun Kitabeleri’nde geçen kanunla düzenlenmifl,
 • birlik kazanm›fl halk anlamına gelen törü ile ilgilidir.
 • Ziya Gökalp, adet ve gelenek demek olan türeli diye açıklar.
 • Alman Türkolog Müller’de, Uygur metinlerini inceleyip, güçlü, kuvvetli anlam›na geldi¤ini belirtmifltir.
 • En eski söylenifl flekli Törük-Türük olan bu kelime zamanla de¤iflikli¤e u¤rayarak
 • Türk fleklini alm›flt›r. Bu kelime de do¤an, türeyen, güç ve kuvvet anlamlar›na gelmektedir.
 • Devlet ismi olarak Türk kelimesini ilk kullanan Göktürk Devleti (Kök-Türk) olmuştur. Coğrafi bir terim olarak Türkiye kelimesi, VI. yüzy›l Bizans kaynaklar›nda
 • kullan›lm›fl; ayr›ca Bizansl›lar’›n OrtaAsya’ya Türkiye ismini verdikleri de bilinmektedir.
 • IX. ve X. yüzy›la ait kaynaklarda Volga’dan Orta Avrupa’ya kadar uzanan bölgeye
 • Türkiye denmifltir. Bu co¤rafi bölge içerisinde Hazar ülkesi Do¤u Türkiye, Macaristan
 • ise Bat›Türkiye ismi ile an›lm›flt›r. XIII. yüzy›lda Memluklar zaman›nda Suriye ve M›s›r,
 • Türkiye ad› ile tan›t›lm›flt›r. XII. yüzy›ldan itibaren Anadolu’nun ad› ebedi olarak
 • Türkiye olmufltur. Yüzlerce y›l sonra ise Türkiye ismi üzerinde flu an yaflamakta
 • oldu¤umuz devlete resmi ad olarak verilmifltir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimi: Adı/URL ya da Anonim seçerek yorum yapabilirsiniz.
Yorumlarınız denetlendikten sonra yayınlanacaktır.