10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 127 - Nova Yayınları

Yazan: Admin 4 Ocak 2015 Pazar 0 yorum
Sponsorlu Bağlantılar
5. Günümüz şairlerine ait sınıfa getirdiğiniz övgü şiirini okuyunuz. Okuduğunuz şiirlerle Fuzûlî’nin
kasidesini duygu ve düşüncelerin dile getirilişi yönünden karşılaştırınız. Farklı yönleri sıralayınız.
6. a) Şiirin ilk beytinde “Ey göz!” ifadesiyle şair gözü hem kişileştirmek hem de ona hitap etmek
suretiyle hangi söz sanatlarını yapmıştır?
b) Sınıfta gruplar oluşturunuz. Şiiri, grup sayısı kadar bölümlere ayırınız. Grupça inceleyeceğiniz
beyitlerdeki söz sanatlarını belirleyip bunların nasıl yapıldıklarını açıklayınız. Şiirdeki imgeleri bulunuz.
Tespitlerinizi grup sözcünüz aracılığıyla arkadaşlarınıza aktarınız.
c) İmge ve söz sanatlarının şiire katkısını açıklayınız.
ç) Kasidede geçen kişi adlarını sıralayınız. Bu adların hangi amaçla kullanıldıklarını söyleyiniz.
7. Şiirin temasının evrensel ve insana özgü bir gerçekliği dile getirip getirmediğini tartışınız.
Ulaştığınız sonucu kısaca ifade ediniz.
8. Okuduğunuz şiirde şairin izlenim, gözlem, sezgi ve kişisel duyarlılığını yansıtan ifadelere örnekler
veriniz.
9. Kasidenin yan anlam bakımından zengin olup olmadığını belirtiniz.
10. Kasidede bulunan Arapça ve Farsça kelimelere örnekler veriniz. Bunların kullanılma amacını
söyleyiniz.
11. Şiirde aktarılan duygularla ilgili düşüncelerinizi açıklayınız.
12. Şiiri okurken neler hissettiğinizi belirtiniz.
13. Okuduğunuz şiirin ait olduğu dönemin zihniyetini nasıl yansıttığını açıklayınız.
14. a) Fuzûlî hakkındaki araştırmalarınız ve kitabınızdaki şiirden hareketle şairin edebî ve fikrî yönüyle
ilgili çıkarımlarınızı aşağıya yazınız.
Fuzûlî’nin Edebî ve Fikrî Yönü
• .............................................................................................................................................
• .............................................................................................................................................
• .............................................................................................................................................
• .............................................................................................................................................
b) Fuzûlî’nin edebî ve fikrî yönünün okuduğunuz kasideye yansımalarını belirtiniz.
4. metin
RUBAİ Günümüz Türkçesiyle
Mecnûn ki “lâ-ilâhe illâ” der idi Mecnûn ki “lâ ilâhe illâ” derdi,
Teklîf-i şu’ûr eyleseler “lâ” der idi Aklını başına almasını teklif etseler “Hayır!” derdi,
Ol mertebe meşgûl idi Leylâ ile kim O derece Leylâ ile meşgul (onu düşünmekte) idi ki
“Mevlâ” diyecek mahalde “Leylâ”’ der idi “Mevlâ!” diyeceği yerde aşkından “Leylâ!” der idi.
Yenişehirli Avnî
Örneklerle Türk Şiir Bilgisi
hzl.: Cem Dilçin

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimi: Adı/URL ya da Anonim seçerek yorum yapabilirsiniz.
Yorumlarınız denetlendikten sonra yayınlanacaktır.