10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 139 - Nova Yayınları 2015

Yazan: Admin 4 Ocak 2015 Pazar 0 yorum
Sponsorlu Bağlantılar
4. XV. yüzyıl divan edebiyatında gazel, kaside ve mesnevi nazım biçimlerinin üçünde de
eser veren şairlerin sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Şeyhî - Bağdatlı Rûhî - Necâtî
B) Necâtî - Âşık Paşa - Şeyhî
C) Şeyhî - Necâtî - İvaz Paşazâde Atâi
D) Ahmet Paşa - Melihî - Nevîzâde Atâî
E) Ahmedî - Necâtî - Şeyhî
5. Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin özelliklerinden biri değildir?
A) Nazım biriminin beyit olması B) Aruz vezninin kullanılması
C) Şiirlerin genellikle divanlarda toplanması D) Evrensel konuların işlenmesi
E) Anlamın, şiirin bütününde aranması
6. Aşağıdaki kelime ve kavramlardan birbiriyle ilişkili olanları eşleştiriniz.
7. Kasidelerinde kullandığı ağır dil, gazellerinde, özellikle şarkılarında oldukça sadeleşir. Farsça
ve Arapça şiirleri de olmakla birlikte şiirlerinin çoğu Türkçedir. Kasidelerinden çok, yeni buluşlarla süslediği
şarkı ve gazelleriyle ünlüdür. Gazellerine “Ma’lûmdur benim sühânım mahlâs istemez.” diye övünecek
derecede kişiliğinin damgasını vurmuştur.
Bu paragrafta tanıtılan divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fuzûlî B) Bâkî C) Nedîm D) Nef’î E) Nâbî
(1992-ÖYS)
8. Bize İran edebiyatından geçmiştir. Dört dizeden oluşur. Aruz ölçüsünün kendine özgü kalıplarıyla
yazılır. Az sözle çok şey söylenerek sağlanan anlam yoğunluğu, başta gelen özelliğidir. Genellikle
felsefeyle ilgili düşünsel temalar işlenir.
Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gazel B) Müstezat C) Murabba D) Rubai E) Kaside
(1992-ÖYS)
9. Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir?
A) Nesib B) Girizgâh C) Methiye D) Fahriye E) Mersiye
Peykân
Bağbân
Bîmâr
Müştâk
Bağ bozumu
Arzulayan, isteyen
Dilenci
Ok
Hasta
1. Halk şiiri hakkında bilgi toplayınız.
2. Türkülerin anonim oluşunun nedenleri neler olabilir? Anonim metinlerin tarihî kaynağı
nedir? Halk edebiyatında başka anonim şekiller biliyor musunuz? Araştırınız.
3. Halk edebiyatı ve divan edebiyatında aynı konuyu işleyen şiir örneklerini sınıfa getiriniz.
4. Büyüklerinizden türkülerin niçin söylendiğini öğrenmeye çalışınız.
5. Mâni ve türkü nazım şekli ile çeşitleri hakkında araştırma yapınız.
6. Murad Reis Türküsü’nü CD’den ezgisiyle dinlemek üzere hazırlık yapınız.
7. Sınıfınıza farklı konularda söylenmiş türkü örnekleri getiriniz.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimi: Adı/URL ya da Anonim seçerek yorum yapabilirsiniz.
Yorumlarınız denetlendikten sonra yayınlanacaktır.